Enemy Urgot 1v9 killed my whole team

Enemy Urgot 1v9 killed my whole team

View RedditView Source

Add Comment